Setup Menus in Admin Panel

e-mail: secr@af.duth.gr

Setup Menus in Admin Panel

Β3. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α.

Περιγραφή Μαθήματος

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Β3

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2       

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Α.

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

3

6

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/AD199/

      
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·   Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·   Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·   Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό σκοπεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες στη χρηματοοικονομική λογιστική και πληροφόρηση (βασισμένο στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ). Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Λογιστικά Πρότυπα και  Λογιστική και έχει σχεδιασθεί για ειδίκευση στη λογιστική.

Το μάθημα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει αυτή τη βάση και να εισαγάγει νέα θεωρητικά και πρακτικά θέματα πληροφόρησης. Στο μάθημα θα εξεταστούν μια επιλογή από ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών

§   Εργασία μαθήματος

§ Δ.Λ.Π. 7. Κατάσταση ταμειακών Ροών

§ Δ.Λ.Π.19, ΔΛΠ 19:«Παροχές σε εργαζόμενους»

§ Δ.Λ.Π.21 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 21 Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος

§  Δ.Λ.Π.20: Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης

§  Δ.Π.Χ.Π.2: Πληρωμές Βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους

§  , Δ.Π.Χ.Π. 5: Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες

§  Δ.Λ.Π 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδιάμεσες Απαιτήσεις

§  ΔΠΧΠ1: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΠ

§  Δ.Π.Χ.Π 3: Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων

§  Δ.Π.Χ.Π 10: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

§  ΔΠΧΠ 11: Από κοινού συμφωνίες

§  Δ.Λ.Π 28: Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Διδασκαλία με διαφάνειες σε video projector

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-class)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Φροντιστήρια

26

Εργασία

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη

43

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση 70%, Εργασία 30%.

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

·     Grant Thornton (2016). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S. Αναλυτική παρουσίαση. 4η αναθεωρημένη και πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση.

·       Λουμιώτης Βασίλειος (2015). ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Εκδόσεις ΣΟΕΛ.

·       Picker R., Leo K., Loftus J., Wise V. Clark K. Alfredson K. (2013). Applying International Financial Reporting Standards. John Wiley & Sons. ISBN: 9780730302124.

 

Διαφάνειες- Σημειώσεις μαθήματος:

http://195.130.94.22/admoodle/course/view.php?id=26

·     Αληφαντής Γ. (2015). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Α. Εκδόσεις Διπλογραφία.ISBN:978-960-89648-4-6.

·     Αληφαντής Γ. (2015). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Β. Εκδόσεις Διπλογραφία. ISBN:978-960-89648-6-0.

·     Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ. (2009). Ο «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ. Εκδόσεις Βρύκους.

·     Derry Cotter (2012). Advanced Financial Reporting. First Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-73237-2.

·     Barry Elliott Jamie Elliott (2012). Financial Accounting and Reporting. Fifteenth Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-76081-8.

·     Alexander D., Britton A.,Jorissen A.International Financial Reporting and Analysis, 3rd edition. Thomson Learning.ISBN: 978-1-84440-668-3.

·     Weetman P. (2011). Financial and Management Accounting. An introduction, fifth edition. Pearson Education Limited 2011. ISBN: 978-0-273-71842-0.

·     Stolowy H., Lebas M. (2006). Financial Accounting and Reporting. A global perspective. 2nd edition. Thomson Learning. 978-1-84480-250-0.

·     Kothari J., Barone E. (2006). Financial Accounting, an international approach. Prentice Hall. Pearson Education Limited 2009. ISBN: 978-0-27369-319-2.

·     Basioudis G. I. Financial Accounting (2010). A practical information.  Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-71429-3.

·     Walton P., Aerts W. (2006). Global Financial Accounting and Reporting. Principles and Analysis. Thomson Learning. 978-1-84440-265-4.

·     Κάντζος Κ (2003). Λεξικό Λογιστικής. Εκδόσεις Σταμούλη. ISBN: 960-351-349-0.

 

 

Προτεινόμενα Επιστημονικά Περιοδικά (Journals)

·       Journal of Accounting, Auditing and Finance

·       Auditing: a Journal of Practice & Theory

·       Accounting, Auditing & Accountability Journal

·       Journal of International Accounting, Auditing, & Taxation

·       The Accounting Review

·       Review of accounting studies

 

Προτεινόμενες Ιστοσελίδες

·       The International Federation of Accountants – IFAC : https://www.ifac.org/

·       European Federation of Accountants : http://www.fee.be

·       The Chartered Institute of Management Accountants : http://www.cima.org.uk/

·       The Financial Accountings Standards Board – FASB (US) : http://www.fasb.org

·       The Securities and Exchange Commission – SEC (US) : http://www.sec.gov/

·       Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr

·       Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: http://www.soel.gr

 

top

Copyright © 2024 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Setup Menus in Admin Panel

elGreek
X