Setup Menus in Admin Panel

e-mail: secr@af.duth.gr

Setup Menus in Admin Panel

Α5. Φορολογία

Περιγραφή Μαθήματος

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α5

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

A

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

3

6

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/MSC-LOG106/

      
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·   Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·   Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·   Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

§  να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη γνώση για  σύγχρονα θέματα που άπτονται των φορολογικών ελέγχων

§  Αναγνώριση του  θεσμικού πλαισίου και των στοιχείων ενδιαφέροντος και κινδύνου ενός φορολογικού ελέγχου

§  Προσέγγιση ζητημάτων  φορολογικής ελεγκτικής από την μεριά του ελεγκτή και του ελεγχόμενου

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(2)  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε σύγχρονα θέματα που άπτονται των φορολογικών ελέγχων. Γνωρίζοντας το θεσμικό πλαίσιο και τα στοιχεία ενδιαφέροντος και κινδύνου ενός φορολογικού ελέγχου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ελέγχου ως στελέχη μιας οικονομικής διεύθυνσης. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται από ακαδημαϊκή και πρακτική σκοπιά με απώτερο στόχο ο σπουδαστής να προσεγγίζει τα θέματα της φορολογικής ελεγκτικής τόσο ως ελεγκτής όσο και ως ελεγχόμενος.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος δίνεται έμφαση σε ζητήματα όπως ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α.), στο πεδίο εφαρμογής και ανάλυση του Ν. 2859/2000. Πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση το ν. 4172/2013 «κώδικας φορολογίας εισοδήματος» και στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με βάση τους ν.4172/2013, 4174/2014 και επικουρικά με άλλες διατάξεις νόμων.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στη διδασκαλία και στην επικοινωνία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Φροντιστήριο

26

Συγγραφή εργασίας

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατομική μελέτη

46

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Αξιολόγηση με παράδοση ατομικής/ομαδικής εργασίας όπου απαιτείται η κριτική σκέψη του φοιτητή

 

Τελική αξιολόγηση με τη μορφή γραπτού δοκιμίου εξετάσεων με την ανάπτυξη 4 ή 5 θεμάτων με Ερωτήσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης.

 

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

§  Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μετά την ισχύ του Ν. 4172/23.07.2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4486/07.08.2017 (ΦΕΚ Α΄ 115/07.08.2017) (2017). Πάτσης Π.

§  Πρακτικές εφαρμογές επί της φορολογίας εισοδήματος Ανωνύμων Εταιριών μετά την ισχύ του Ν. 4172/23.07.2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4486/07.08.2017 (ΦΕΚ Α΄ 115/07.08.2017) (2017). Πάτσης Π.

§  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Ν. 2859/2000 – ΦΕΚ 248/7.11.2000 τεύχος Α΄ Κωδικοποίηση διατάξεων Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ80/7.6.2017) (2017). Πλουμάκης Α.

§  Λογιστικές εργασίες τέλους Χρήσεως. Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν. 4308/14. Εκδόσεις Διπλογραφία. 2018. Αληφαντής Γ.

§  Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Ν. 2859/2000 – ΦΕΚ 248/7.11.2000 τεύχος Α΄ Κωδικοποίηση διατάξεων Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ80/7.6.2017) (2017)

§  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102070003, Έκδοση: Α΄ ΈΚΔΟΣΗ/2021, Συγγραφείς: ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ISBN: 978-960-359-170, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΣΤ.ΜΠΕΝΟΥ

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

§  Accountancy

§  Company Reporting

§  Financial Times

§  Investors Chronicle

Accounting and Finance Journals available from Science Direct

 

 

top

Copyright © 2024 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Designed by Ioannis Kazanidis

Setup Menus in Admin Panel

en_GBEnglish
X