Setup Menus in Admin Panel

e-mail: secr@af.duth.gr

Setup Menus in Admin Panel

Α2. Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας

Περιγραφή Μαθήματος

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

A

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις

3

6

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.emt.ihu.gr/modules/document/?course=MSC-LOG105

      
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·   Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·   Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·   Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

§ να σχεδιάσουν μια πρόταση έρευνας

§ να συλλέξουν και να παρουσιάσουν δεδομένα

§ να διαμορφώσουν ελέγχους υποθέσεων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων

§ να διαμορφώσουν υποδείγματα απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης

  να ερμηνεύουν αποτελέσματα 

§ να εφαρμόζουν τεχνικές ομαδοποίησης και μείωσης διαστάσεων των δεδομένων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Αναζήτηση, ανάλυση στατιστικών δεδομένων

Σχεδιασμός ερωτηματολογίου έρευνας

Εύρεση αξιόπιστου δείγματος

Εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αυτόνομη εργασία

(2)  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα παρέχει τις θεωρητικές και εμπειρικές βάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τις μεθόδους έρευνας και με τη στατιστική ανάλυση δεδομένων δειγματοληπτικών ερευνών. Έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή, στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας στην ανάλυση των δεδομένων, στην εξέταση των προϋποθέσεων και των διαγνώσεων και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Μεθοδολογία έρευνας. Είδη και στόχοι μιας ερευνητικής εργασίας. Γενική δομή μιας επιστημονικής εργασίας. Θέματα βιβλιογραφίας. Δημιουργία –καταγραφή ερωτηματολογίων 

 Παρουσίαση δειγματοληπτικών δεδομένων. Κατανομές συχνοτήτων. Στατιστικά μέτρα (κεντρικής τάσης, διασποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης). Εκτιμητική: Σημειακή εκτίμηση και εκτίμηση διαστήματος, διάστημα εμπιστοσύνης

  Στατιστικές υποθέσεις: Διατύπωση και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων. Σφάλματα στον έλεγχο υπόθεσης.

  Ανάλυση διακύμανσης: Εντελώς τυχαιοποιημένο σχέδιο. Έλεγχοι για πολλαπλές συγκρίσεις. Οι υποθέσεις στην ανάλυση διακύμανσης. Έλεγχος καλής προσαρμογής. Μετασχηματισμοί και κανονικότητα.

 Δειγματοληψία: Μέθοδοι δειγματοληψίας (απλή τυχαία δειγματοληψία, τυχαία κατά στρώματα, τυχαία κατά ομάδες, τυχαία κατά στάδια,

δειγματοληψία, κατευθυνόμενη δειγματοληψία). Σφάλματα δειγματοληψίας

  Μη παραμετρικές μέθοδοι ελέγχου υποθέσεων: Έλεγχοι για δύο δείγματα, έλεγχοι για πολλαπλά δείγματα (ανεξάρτητα ή εξαρτημένα δείγματα). Μη παραμετρικοί συντελεστές συσχέτισης. Εφαρμογές SPSS

 Προηγμένα θέματα πολλαπλής Παλινδρόμησης

 Οικονομετρική ανάλυση χρονολογικών σειρών

 Μεθοδολογία ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων: Κλίμακες Likert. Εφαρμογές SPSS

 Πολυμεταβλητές μέθοδοι στην ανάλυση δεδομένων: Παραγοντική ανάλυση. Ταξινόμηση Εφαρμογές SPSS

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στη διδασκαλία και στην επικοινωνία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακή άσκηση

26

Εργαστηριακή εργασία

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατομική μελέτη

59

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με παράδοση ομαδικής εργασίας όπου απαιτείται η χρήση λογισμικού υπολογιστή και η κριτική σκέψη του φοιτητή

 

Τελική αξιολόγηση με τη μορφή γραπτού δοκιμίου εξετάσεων με την ανάπτυξη 4 ή 5 ασκήσεων με χρήση τυπολογίου και στατιστικών πινάκων.

 

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

§  Bell J. (2007). Πώς να συνάξετε μια επιστημονική  εργασία: Οδηγός επιστημονικής μεθοδολογίας, Αθήνα: Μεταίχμιο.

§  Eco, U. (1994). Πως Γίνεται μια Διπλωματική Εργασία, Αθήνα: Νήσος.

§  Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών,  Αθήνα: Κριτική.

§  Θεοφανίδης, Σ. (2002). Μεθοδολογία της επιστημονικής σκέψης και έρευνας: πως γίνεται η επιστημονική έρευνα και γράφεται μια επιστημονική  εργασία, Αθήνα: Μπένου.

§  Ρόντος, Κ. & Παπάνης, Ε.(2006). Στατιστική έρευνα. Αθήνα: Ι Σιδέρης.

§  Παπάνης, Ε. (2010). Μεθοδολογία στο διαδίκτυο. Αθήνα: Ι Σιδέρης

§  Δημητριάδης, Ε. (2010). Στατιστικές εφαρογές με τη χρήση του SPSS 17 και LISREL , Αθήνα: Κριτική.

§  Ζαφειρόπουλος Κ., (2022). Εφαρμογές Ανάλυσης Παλινδρόμησης. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

§  Γναρδέλλης Χ., (2019). Εφαρμοσμένη Στατιστική. Αθήνα: Παπαζήση

§  Καρλής Δημήτρης, (2005). Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση, εκδόσεις Σταμούλης.

§  Berenson M.L, Levine D.M., Szabat K. A. ( 2018). Βασικές Αρχές Στατιστικής. Κύπρος: Broken Hill.

§   Agresti Alan. (2021). Στατιστικές μέθοδοι για κοινωνικές επιστήμες. Εκδόσεις Τζιόλα. Θεσσαλονίκη.

§  Field Andy, (2021). Μια περιπέτεια στη Στατιστική Το αίνιγμα της πραγματικότητας. Εκδόσεις Προπομπός.

§  Tintle N., Chance B., Cobb G., Rossman Al., Roy S., Swanson T., Vanderstoep J., (2021). Εισαγωγή στις Στατιστικές Έρευνες. εκδ Gutenberg

§  Creswell J., Creswell D., (2019). Σχεδιασμός Έρευνας Προσεγγίσεις Ποιοτικών, Ποσοτικών και Μεικτών Μεθόδων. εκδ Προπομπός

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

top

Copyright © 2024 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Designed by Ioannis Kazanidis

Setup Menus in Admin Panel

en_GBEnglish
X