Setup Menus in Admin Panel

e-mail: secr@af.duth.gr

Setup Menus in Admin Panel

ΕΥ4. Εταιρική Διακυβέρνηση – Εσωτερικός Έλεγχος

Περιγραφή Μαθήματος

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥ4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και φροντιστήρια

3

6

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή/και ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/AD200/

      

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·   Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·   Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·   Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον. Πέρα από τη γνώση του θεσμικού πλαισίου, αναλύονται πρακτικά θέματα εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις, καθώς και νέοι τομείς ενδιαφέροντος όπως η λειτουργία των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εισάγοντας παράλληλα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου και το ρόλο του στη σύγχρονη επιχείρηση, ο σπουδαστής αποκτά μια σφαιρική αντίληψη των αναγκών διαφάνειας και ελέγχου στις επιχειρήσεις αλλά και κατέχει δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορεί να στελεχώσει μελλοντικά μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια αναμένεται να είναι σε θέση να:

–        Εξηγεί το γενικότερο πλαίσιο λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης και να περιγράφει τις βασικές θεωρίες εταιρικής διακυβέρνησης

–        Ανακαλεί το νομικό πλαίσιο της Ε.Δ. στην Ελλάδα

–        Σχεδιάζει διοικητικές δομές εξουσίας και ελέγχου

–        Αναπτύσσει καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

–        Αναπτύσσει τις διασυνδέσεις των εταιρικών εξαγορών και των συγχωνεύσεων  με το πλαίσιο της Ε.Δ.

–        Περιγράφει το αντικείμενο, τα είδη, και τη διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου

–        Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου

–        Ανακαλύπτει περιπτώσεις παραποίησης οικονομικών καταστάσεων

–        Συνθέτει το ετήσιο πλάνο για έναν Εσωτερικό Ελεγκτή

–        Αξιολογεί το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ενός οργανισμού

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Πλαίσιο λειτουργίας εταιρικής διακυβέρνησης

– Διοικητικές δομές εξουσίας και ελέγχου

– Βασικές θεωρίες εταιρικής διακυβέρνησης

– Εσωτερικός έλεγχος – επιτροπή εσωτερικού ελέγχου

– Καλές πρακτικές ΕΔ

– Το νομικό πλαίσιο των θεσμών εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

– Εταιρική κοινωνική ευθύνη

– Εξαγορές και συγχωνεύσεις και διασύνδεση με ΕΔ

– Εσωτερικός Έλεγχος (αντικείμενο, είδη, διαδικασία)

– Παραποίηση Οικονομικών Καταστάσεων

– Διεθνή Πρότυπα και Μοντέλα εσωτερικού ελέγχου

– Η κατάρτιση του Ετησίου Πλάνου του Εσωτερικού Ελεγκτή

– Η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ενός οργανισμού

– Βήματα διενέργειας εσωτερικού ελέγχου

– Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου

– Εξωτερικός έλεγχος και εσωτερικός διαφορές μεταξύ τους

– Πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα

– Ειδικά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης

 

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Συγγραφή εργασίας

52

 

 

Αυτοτελής Μελέτη

59

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

–         Επίλυση προβλημάτων με τις τεχνικές που έχουν διδαχθεί

–         Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΙΙ. Βαθμολογία ομαδικής εργασίας (30%)

 

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

(1)  Σημειώσεις Διδάσκοντα.

(2)  Διδακτικά Βοηθήματα

Λαζαρίδης, Θ. και Δρυμπέτας, Ε. (2010). Εταιρική Διακυβέρνηση, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, Κωδικός στον Εύδοξο: 117868

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική Εταιρία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου Κεφαλαιαγοράς (2009). Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Κωδικός στον Εύδοξο: 10542

Goergen M. (2015). Εταιρική διακυβέρνηση: Μια διεθνής θεώρηση, Εκδόσεις Κοντού Αγγελική, Κωδικός στον Εύδοξο: 50661438

Νεγκάκης, Χ, Ταχυνάκης, Π. (2017). Ελεγκτική Εσωτερικός Έλεγχος: Θεωρία και Εφαρμογές, Αειφόρος Λογιστική, Κωδικός στον Εύδοξο: 68405976

 

top

Copyright © 2024 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Designed by Ioannis Kazanidis

Setup Menus in Admin Panel

en_GBEnglish
X